Till www.friidrott.se   Till Turebergs FK
SM i Friidrott 2006.

PM

Deltagar-PM - INFORMATION SM i Friidrott 2006      PM för utskrift

På uppdrag av Svenska Friidrottsförbundet hälsar Turebergs FK alla hjärtligt välkomna till det 111:e Svenska Mästerskapet i Friidrott den 14 - 16 juli 2006.

Vi ber dig läsa detta PM och följa det som finns skrivet här.

Tävlingsplats: Sollentunavallen.

Tävlingsdagar: Fredag 14 - söndag 16 juli 2006.

Tävlingstider:Fredag 14 juli
Information/tekniskt möte för ledare11.00
Försök/kval13.00
Finaler15.45
Lördag 15 juli
Försök/kval11.00
Stora Grabbar13.10
Finaler13.40
Söndag 15 juli
Tävlingarna startar11.00
I övrigt hänvisas till tidsprogrammet som bifogas detta PM.

Ingång aktiva och ledare:
Ingång för aktiva och ledare/tränare sker från Strandvägen vid Edsviken. Här finns föreningskuvert för avhämtning. I kuvertet finns Nummerlappar, PM, Entrébiljetter och förbeställda matkuponger. Entrébiljetterna gäller sedan i samtliga entréer.

Alla föreningar med anmälda aktiva får en (1) ledarackreditering, som skickas till föreningen,
detta för att kunna hämta föreningskuvert med nummerlappar och ackrediteringar till deltaga-
re/ledare. Dessa ackrediteringar gäller som entré till Sollentunavallen. Entrén öppnar två tim-
mar före första tävlingsstart varje dag.

Övriga tränare och ledare köper biljett i entrén.

Information/Tekniskt möte:
Klubbledare, tränare och huvudfunktionärer kallas till tekniskt möte fredag 14 juli kl. 11.00 i
gymnastiksalen ovanpå huvudbyggnaden.

Tävlingsledningen lämnar information och svarar på eventuella frågor. Detta kan t ex gälla
tidsprogram, kvalificeringsregler, seedning, banlottningar, hopphöjder samt annat som är av
allmänt intresse.

Nummerlappar:
Föreningskuverten med nummerlappar hämtas i den grå byggnaden på höger sida efter entrén nedanför arenan mot sjösidan, torsdag 13 juli kl. 16.00 - 20.00, fredag 14 juli från kl. 09.00, lördag 15 juli från kl. 08.00 och söndag 16 juli från kl. 10.00.

Anmälningsavgiften måste vara betald innan nummerlappen lämnas ut. Om inte arrangören
fått bekräftelse på Plusgiroinbetalning före tävlingen krävs kontant betalning på plats.

Reklamen på nummerlappen får inte vikas in.

Efteranmälan:
Tävlingsledningen har rätt att avgöra, från fall till fall, vilka anmälningar som ska accepteras.
Huvudprincipen är att efteranmälan inte kan göras om det skulle innebära ytterligare en täv-
lingsomgång i den aktuella grenen.

Torsdag 13 juli från kl. 16.00 till söndag 16 juli kan efteranmälan i "öppna" grenar tas emot, i
målhuset, fram till en timme före respektive grenstart.

Efteranmälningsavgiften, 300:-/person/gren måste betalas kontant.

Återbud:
Meddela återbud till tävlingssekretariatet som finns i grå målhuset. Detta gäller både vid åter-
bud till semifinal/final och vid "strykning" av deltagande i gren under SM-helgen. Om åter-
bud inte lämnas t ex till semifinal så är deltagande inte tillåtet i andra grenar senare under
SM:et.

Omklädning:
Omklädningsrum finns i huvudbyggnaden.

Avprickning:
Personlig avprickning med namnteckning görs på grenlista senast 60 minuter före första start
i respektive gren, stav 90 minuter före (avprickning i män stav kan göras under lördagen och fram till kl. 9.30 på söndagen). Ej avprickad deltagare kommer inte att få deltaga.
Listor finns anslagna på staketet framför nummerlappsutdelningen.

Ingen avprickning för semifinal eller final i grenar med flera tävlingsomgångar. Eventuell
strykning inför semifinal eller final görs i sekretariatet i grå målhuset.

Uppvärmning
Uppvärmning sker på planen bakom huvudläktaren. Observera att kastredskap inte får använ-
das på uppvärmningsplanen då frysslingor finns under ytan. Inkastning för långa kasten kom-
mer att ske på övre gräsplanen bortom målet under kontroll av respektive grenledare, därefter
två provkast på tävlingsplatsen.

Ingen uppvärmning får ske inne på arenan!

Startlistor:
Vid calling kommer heatindelning, kvalgrupp och startordning att finnas innan upprop.

Calling/upprop innan start:
Samling vid Calling på planen nedanför 100m-starten.

Löpningar (förutom häcklopp): Upprop 20 minuter före respektive start, inmarsch 10 minuter
före start.

Häck/Hinder: Upprop 25 minuter före start, inmarsch 15 minuter före start.
Stavhopp: Upprop 70 minuter före start, inmarsch 60 minuter före start.
Övriga teknikgrenar: Upprop 40 minuter före start, inmarsch 30 minuter före start.

Allmänna tävlingsregler:
• Tävlande ska bära reglementsenlig tävlingsddräkt. Kontroll av detta sker i samband med
  uppropet.
• Eventuell reklam på överdragskläder och väskor ska vara i enlighet med SFIF:s regler.
  Detta kommer att kontrolleras.
• Längsta tillåtna spiklängd är 9 mm i löpningar och 12 mm i hopp/kast.
• Aktiva tillåts inte att ta med egna kastredskap in på arenan.
• Aktiva får inte medföra musikanläggningar utan hörlurar eller mobiltelefoner in på täv-
  lingsområdet.
• Tidsbegränsning för varje försök i teknikgrenarna sker i enlighet med SFIF:s regler.
• Under pågående tävling får inga ledare, tränare eller ej tävlande aktiva befinna sig på
  innerplan.

Vätskekontroll:
Vid värmt väder kommer vätska att utdelas under 5- och 10 000m-loppen.

Egna redskap:
Det är tillåtet att använda egna redskap vid tävlingarna, men dessa ska lämnas in för kontroll
och invägning senast två timmar före aktuell grenstart. Invägning och redskapskontroll sker i
"garaget" i västra delen av huvudbyggnaden. Detta gäller både före kval och final.

Tävlingsledningen ombesörjer att inlämnade redskap kommer till tävlingsplatsen. De återfås
efter avslutad tävling.

Regler för vidarekvalificering:
Löpning
För kvalificering i löpningar hänvisas till kapitel 4.11 i SFIF:s regelbok. Sollentunavallen har
8 banor.

Om det blir A- och B-final på 5 000m avgörs av kontrollant- och seedningsansvariga efter
avprickning, dvs. alla ska pricka av sig och därefter tas beslut.

Teknikgrenar
För teknikgrenar gäller att vid 14 eller färre startande utgår kvaltävlingarna och finalen avgörs
direkt, på finaltid. En felaktig uppgift från SFIF att 15 eller färre skulle gälla är orsaken till att
kval utgår för Kvinnor spjut och Män höjd.
För att gå till final gäller kvalresultaten fastställda
av SFIF.

Hopphöjder:
Män höjd:
Hoppserie i finalen: 1.89 - 1.95 - 2.01 - 2.05 - 2.09 - 2.12 - 2.15 +2cm

Kvinnor höjd:
Hoppserie i finalen: 1.63 - 1.69 - 1.75 - 1.79 - 1.83 - 1.86 - 1.89 +2cm

Män stav:
Stavtävlingen avgörs i A- och B-pool. Vid avprickningen markerar den aktive i vilken pool
han föredrar att hoppa. Förutsättningarna för att tävla i A-pool är att begynnelsehöjden är 4.88.
Efter avslutad tävling i B-poolen kommer tid att finnas för inhoppning för dem som valt att
tävla i A-poolen.

Hoppserie: 4.34 - 4.52 - 4.70 - 4,88 - 5.00 - 5.12 - 5.20 - 5.28 - 5.34 - 5.40 +5cm

Kvinnor stav:
Hoppserie: 3.20 - 3.38 - 3.56 - 3.74 - 3.86 - 3.98 - 4.06 - 4.14 - 4.20 - 4.26 +5cm

Kvalresultat övriga teknikgrenar:
Män längd: 6.95
Kvinnor längd: 5.95
Män tresteg: 14.50
Kvinnor tresteg: 12.40. Endast planka på 10 meter kommer att finnas.
Män kula: 15.90
Kvinnor kula:
Män diskus:
Kvinnor diskus: 44.50
Män slägga:
Kvinnor slägga: 53.00
Män spjut: 66.00
Kvinnor spjut:

I teknikgrenar sker finalerna med de deltagare som uppnått kvalresultaten. Finalen ska dock
omfatta minst tolv deltagare. Samtliga deltagare får tre försök i finaltävlingen. Därefter får de
åtta bästa ytterligare tre försök. Samma hopp- och kastordning gäller genom hela tävlingen.

Utmarsch:
All utmarsch sker via mixed zone strax efter målet. Vid kval i teknikgrenar sker utmarsch
efter varje avslutad kvalomgång för dem som har klarat kvalresultatet. Det kommer att bere-
das tillfällen för utslagna finaldeltagare att lämna arenan tillsammans med funktionär. efter
avslutad gren sker gemensam utmarsch för de aktiva under ledning av en grenfunktionär. De
tre främsta i grenen samlas vid mixed zone för att invänta prisutdelning.

Klädkorgar:
Vid starten för alla löpgrenar finns klädkorgar för överdragskläder. Efter start flyttas klädkor-
garna till mixed zone.

Prisutdelning:
Direkt efter avslutad tävling ska de tre bästa i respektive gren stanna i anslutning till mixed
zone efter målet och vänta på att prisvärdarna hämtar till prisutdelningen.

Resultat:
Resultat kommer att anslås vid avprickningen, i anslutning till huvudläktaren och vid inväg-
ningen av egna redskap.

Alla resultat kommer att finnas på Internet snarast efter avslutat gren. Resultat

Sjukvård:
Läkare och medhjälpare kommer att finnas på innerplanen. Sjukrum finns i bottenvåningen av huvudbygg-
naden.

Dopingkontroll:
SFIF´s representant kommer att utse ett antal deltagare till dopingkontroll som sker i huvud-
byggnaden.

Protester:
Protest under pågående tävling ska först göras muntligen till ansvarig grenledare. Protest kan
lämnas av tävlande eller annan person som handhar den tävlandes uppdrag.

Skriftliga protester ska lämnas in till tävlingssekretariatet i målhuset senast 30 minuter efter
kungjort resultat tillsammans med protestavgiften, 300:-, vilken återfås om protesten god-
känns av juryn. Juryn behandlar protesten och meddelar beslut så snabbt som möjligt.

Tränare:
Inga särskilda platser finns avsatta för ledare/tränare. Vanliga publikplatser får utnyttjas på
läktare etc.

Mat:
Förbeställ matbiljetter till rabatterat pris vid anmälan eller vid nummerlappsutdelningen.
Kostnad för tre luncher 150:-, för två 110:- och för en 60:-. Priset per lunch vid kontantbetal-
ning i mattältet kommer att vara 65:-.

Hitta till Sollentunavallen:
Vägbeskrivning

Parkering:
Parkering kommer att finnas på flera platser i närheten av Sollentunavallen.

Vid Rudbecksskolan och simhallen, vid Edsviks konsthall på Stallbacken, utmed Strandvägen
och på de ordinarie parkeringarna vid Sollentunavallen. Skyltning och anvisande funktionärer
kommer att visa hur du kommer till samtliga parkeringar.

Upplysningar
Ytterligare upplysningar via vårt kansli 08-35 39 56 eller e-post kansli@turebergsk.com.
Sponsorer SM 2006

Huvudsponsorer

   

Sponsorer

     
     
       
   

Svenska Friidrottsförbundets sponsorer

Till www.friidrott.se
  
      

Senast uppdaterad: 2006-07-13 Mail: sportchef@turebergsfk